بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیك | M4a11506d4zCiv

بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیك

تعریف شایستگی
شایسته سالاری
شایسته گزینی
شایسته پروری
صنعت لاستیک
شایسته سالاری در صنعت لاستیک
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
پایان نامه مدیریت گرایش استراتژیک
لاستیك دنا
شركت ایران تایر
شركت آرتاویل تایر

رفتن به سایت اصلی

بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک
چكیده:            
هدف اصلی این پژوهش، عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیك است. به این منظور، كارشناسان صنعت لاستیك برابر با 2600 نفر به عنوان جامعه آماری لحاظ و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. با استفاده از فرمول نمونه گیری از جوامع محدود، تعداد 335 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شده است. به لحاظ روش‌شناسی، پژوهش از نوع پیمایشی- كاربردی بوده و مبتنی ‌بر روش‌های توصیفی است. داده‌های مورد نیاز، از طریق پرسشنامه محقق­ساخته و بر اساس شاخص ها و مدل مفهومی، جمع‌آوری گردید. در بومی­سازی این مقیاس­ها، ادبیات مفهومی ملحوظ شده و سؤالات و عوامل استخراج­، تنظیم، اعتباریابی، تثبیت و توزیع گردید. اعتبار محتوای عوامل احصاء­شده با نظر خبرگان تأیید گردید. پایایی سنجه نیز به روش آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد. یافته‌های کمی پژوهش در نرم‌افزارهای آماری، تأییدكننده فرضیه­ها و الگوی پیشنهادی پژوهش بودند، به این معنی كه رابطه تمامی عوامل موثر بر شایسته سالاری مورد تأیید بوده، لذا عوامل احصاء­شده تبیین­کننده­های مناسبی از توسعه فرهنگ شایسته سالاری بوده­ اند.
واژگان‌کلیدی: شایسته سالاری، شایسته گزینی، شایسته پروری، شایسته داری
 
فهرست مطالب
 
عنوان صفحه
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1مقدمه 3
2-1 بیان مسئله 4
3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 7
4-1 اهداف تحقیق 10
1-4-1 هدف کلی 10
2-4-1 هدف اختصاصی 10
5-1 پرسش تحقیق 10
6-1 مدل مفهومی تحقیق 11
7-1 فرضیه تحقیق 12
8-1 روش تحقیق 12
1-8-1 جامعه آماری و حجم نمونه 12
9-1 قلمرو زمانی و مكانی تحقیق 13
10-1 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و اصطلاحات پژوهش 13
1-10-1: شایسته سالاری 13
2-10-1 شایسته گزینی 14
3-10-1 شایسته پروری 15
4-10-1 شایسته داری 15
11-1 ساختار تحقیق 16
 
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
1-2 مقدمه 17
2-2 بخش اول مفاهیم نظری و تئوریک تحقیق 18
1-2-2- تعریف شایستگی 18
1-1-2-2 ضرورت‏های شایسته سالاری 30
2-1-2-2 مبانی و اصول شایسته سالاری 30
3-1-2-2 محدودیت‏های شایسته سالاری 31
4-1-2-2 ابعاد شایسته‏ سالاری 32
5-1-2-2  شایسته‏ خواهی 33
6-1-2-2 شایسته ‏یابی 34
7-1-2-2 شایسته گزینی 35
8-1-2-2  شایسته‏ گماری 38
9-1-2-2  شایسته ‏پروری 39
10-1-2-2 شایسته‏داری 40
11-1-2-2 بررسی و مقایسه فراگرد شایسته سالاری و ناشایسته 44
12-1-2-2 شایسته سالاری و دامنه سازمانی آن 47
3-2 بخش دوم جامعه آماری تحقیق (صنعت لاستیک) 49
1-3-2 معرفی صنعت لاستیك 49
1-1-3-2 شركت لاستیك البرز (كیان تایر) 50
2-1-3-2 شركت ایران یاسا تایر ورابر 50
3-1-3-2 شركت ایران تایر 51
4-1-3-2 لاستیك دنا 51
5-1-3-2 شركت لاستیك پارس 52
6-1-3-2 گروه صنعتی بارز (مجتمع صنایع لاستیك كرمان) 52
7-1-3-2 شركت آرتاویل تایر 52
8-1-3-2 شركت لاستیك یزد (یزد تایر) 53
عنوان صفحه
9-1-3-2 شركت كویر تایر 53
4-2 پیشینه تحقیق 54
1-4-2 تحقیق های داخلی 54
2-4-2 تحقیق های خارجی 56
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
1-3 مقدمه 59
2-3 روش تحقیق 59
3-3   جامعه آماری و روش نمونه گیری 60
4-3 ابزار گرد آوری و روش جمع‌آوری داده‌ها 61
5-3 روایی (اعتبار) 63
6-3 پایایی (اعتماد پذیری) 63
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده¬ها(یافته¬ها)
1-4 مقدمه 67
2-4 بخش اول: ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 68
1-2-4 توزیع افراد نمونه برحسب گروه سنی 69
2-2-4 توزیع افراد نمونه بر حسب میزان تحصیلات 70
3-2-4 توزیع افراد نمونه بر حسب سابقة کار 72
4-2-4 بررسی نرمال بودن داده¬ها 73
3-4 آزمون فرضیه اول 76
4-4 آزمون فرضیه دوم 78
5-4 آزمون فرضیه سوم 80
6-4 اولویت¬بندی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیك به ترتیب اهمیت 82
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
فهرست جدول ها
جدول 1-3 مولفه ها و پرسش های مربوط به هر بعد 60
 جدول 2-3 پایایی پرسشنامه 63
جدول 3-3 ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه به تفکیک متغیرها 64
جدول 1-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت 68
جدول 2-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب گروه سنی 69
جدول 3-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات 70
جدول 4-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه کار 72
جدول 5-4 بررسی نرمال بودن توزیع داده ها 74
جدول 6-4 آزمون فریدمن بین متغیرهای شایسته گزینی و شایسته سالاری 76
جدول 7-4 الویت بندی سوالات مربوط به متغیر شایسته گزینی 77
جدول 8-4 آزمون فریدمن بین متغیرهای شایسته پروری و شایسته سالاری 78
جدول 9-4 الویت بندی سوالات مربوط به متغیر شایسته پروری 79
جدول 10-4 آزمون فریدمن بین متغیرهای شایسته داری و شایسته سالاری 80
جدول 11-4 الویت بندی سوالات مربوط به م تغیر شایسته داری 81
جدول12-4 نتایج حاصل از آزمون فریدمن 82
جدول13-4 مقایسه میانگین رتبه هریک از عوامل 83
جدول(1-5) نتایج آزمون فرضیه ها 85
فهرست شکل ها و نمودارها
شکل 5-1 مدل مفهومی تحقیق 11
نمودار 1-4  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت 67
نمودار 2-4  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب گروه سنی 68
نمودار 3-4  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات 70
نمودار 4-4  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه کار 71
جدول(1-5) نتایج آزمون فرضیه ها 84

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1مقدمه 3
2-1 بیان مسئله 4
3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 7
4-1 اهداف تحقیق 10
1-4-1 هدف کلی 10
2-4-1 هدف اختصاصی 10
5-1 پرسش تحقیق 10
6-1 مدل مفهومی تحقیق 11
7-1 فرضیه تحقیق 12
8-1 روش تحقیق 12
1-8-1 جامعه آماری و حجم نمونه 12
9-1 قلمرو زمانی و مكانی تحقیق 13
10-1 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و اصطلاحات پژوهش 13
1-10-1: شایسته سالاری 13
2-10-1 شایسته گزینی 14
3-10-1 شایسته پروری 15
4-10-1 شایسته داری 15
11-1 ساختار تحقیق 16
 

 • ادبیات نظری و پیشینه تجربی قیمت گذاری | GSE22732HSJQ5D
 • ادبیات نظری و پیشینه تجربی قیمت گذاری کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه قیمت گذاری مبانی نظری قیمت گذاری پیشینه تحقیق قیمت گذاری پیشینه داخلی قیمت گذاری پیشینه خارجی قیمت گذاری پیشینه پژوهش قیمت گذاری پیشینه نظری قیمت گذاری…

 • بررسی وضعیت مدارس شهر مشهد از نظر ویژگیهای سازمان یادگیرنده پیتر سنگه | c3413829StOmio
 • بررسی وضعیت مدارس شهر مشهد از نظر ویژگیهای سازمان یادگیرنده پیتر سنگه سازمان یادگیرنده ویژگیهای سازمان یادگیرنده مدرسه یادگیرنده مدارس یادگیرنده سازمان یادگیرنده پیتر سنگه سازمان یادگیرنده در آموزش و پرورش سازمان یادگیرنده در مدارس ویژگی سازمان یادگیرنده در مدارس…

 • ادبیات نظری و پیشینه تجربی استرس شغلی | 3wH17489nMC3Y8
 • ادبیات نظری و پیشینه تجربی استرس شغلی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه استرس شغلی مبانی نظری استرس شغلی پیشینه تحقیق استرس شغلی پیشینه داخلی استرس شغلی پیشینه خارجی استرس شغلی پیشینه پژوهش استرس شغلی پیشینه نظری استرس شغلی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق | ggq12851Ix3eXH برون سپاری | jAs5236c4GbHj خدمات شهری | cDY24707FVu4G 99 صفحه
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق برون سپاری خدمات شهری 99 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری برون سپاری خدمات شهری چارچوب نظری برون سپاری خدمات شهری دانلود مبانی نظری برون سپاری خدمات شهری پیشینه برون سپاری خدمات شهری پیشینه تحقیق…

 • پاورپوینت توقعات از فضاهای شهری | 23H40661Gf1qGV
 • پاورپوینت توقعات از فضاهای شهری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت توقعات از فضاهای شهری جهت رشته ی برنامه ریزی شهری در قالب 18 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش    …

 • انواع گندم و شرایط مناسب برای رشد آن با تاکید بر گندم دوروم | 9NF13105sQh20z
 • انواع گندم و شرایط مناسب برای رشد آن با تاکید بر گندم دوروم منشاء و تاریخچه گندم اهمیت اقتصادی گندم دوروم اختلافات ساختاری و شیمیایی گندم دوروم و نان سطح زیر کشت گندم نان و دوروم در ایران صفات مرتبط…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق | ggq12851Ix3eXH صنعت بیمه | usS65180aaWQQ 64 صفحه
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق صنعت بیمه 64 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه صنعت بیمه مبانی نظری صنعت بیمه پیشینه تحقیق صنعت بیمه پیشینه داخلی صنعت بیمه پیشینه خارجی صنعت بیمه پیشینه پژوهش صنعت بیمه پیشینه نظری…

 • پرسشنامه بلوغ حرفه ای شغلی کارکنان کریتز و همکاران | rH221659vwAdha
 • پرسشنامه بلوغ حرفه ای شغلی کارکنان کریتز و همکاران کلمات کلیدی : پرسشنامه بلوغ حرفه ای پرسشنامه بلوغ حرفه ای شغلی پرسشنامه بلوغ حرفه ای شغلی کارکنان پرسشنامه بلوغ حرفه ای کریتز و همکاران دانلود پرسشنامه بلوغ حرفه ای کریتز…

 • دانلود پاورپوینت اخلاق اداری | 6yo43893T9DTb3
 • دانلود پاورپوینت اخلاق اداری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت اخلاق اداری جهت رشته مدیریت در 100 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       "علم اخلاق به عنوانِ علم و آیین…