مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران | vTM116893mko3x

مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران

مدیریت
مدیریت استعداد
عملکرد
کارکنان
بانک رفاه
کارگران
جذب استعداد
عملکرد کارکنان
استراتژی های بهسازی عملكرد
انگیزش

رفتن به سایت اصلی

 
مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان بانک رفاه در شهر تهران می باشد که بر اساس آخرین آمار تعداد آنها 1333 نفر می باشد. از جامعه آماری پژوهش نمونه­ای به حجم 298 با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، شامل دو پرسشنامه مدیریت استعداد فیلیپس و راپر (2009) و پرسشنامه استاندارد عملکرد کارکنان اچیو (هرسی و گلداسمیت، 2003) می­باشد. روایی هر دو پرسش نامه توسط صاحبنظران تایید شد و پایایی پرسشنامه با توجه محاسبه ضریب آلفای كرونباخ برای پرسشنامه مدیریت استعداد 76/0، و برای عملکرد کارکنان 94/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی (رگرسیون تک متغیره، آزمون فریدمن و تی تک متغیره) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که مدیریت استعداد و تمامی مؤلفه های آن- جذب استعداد، کشف استعداد، توسعه استعداد و حفظ استعداد- بر عملکرد کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.نتایج آزمون فریدمن نیز نشان دارد که اولویت بندی هر یک از ابعاد مدیریت استعداد به ترتیب شامل؛ کشف استعداد، جذب استعداد، توسعه استعداد و حفظ استعداد می باشد. نتایج تی متغیره نیز نشان داد که مدیریت استعداد و عملکرد کارکنان در بانک رفاه شهر تهران از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردارند.
 
کلید واژه­ها: مدیریت استعداد، جذب استعداد، کشف استعداد، توسعه استعداد و حفظ استعداد، عملکرد کارکنان
 
 
 
 
 
 
 
1-1- مقدمه. 2
1-2- بیان مسئله. 3
1-3- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 5
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6
1-5- فرضیات تحقیق.. 9
1-6 – مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 9
1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورد پژوهش… 10
1-8- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………12
1-9-قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………12
1-10- جامعه و حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………….13
1-11- محدودیت ها و مشکلات تحقیق …………………………………………………………………………………………..13
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهشی
2-1- مفهوم استعداد. 13
2-2- تعریف مدیریت استعداد. 15
2-3- اهمیت و ضرورت مدیریت استعداد. 16
2-4- فرایند مدیریت استعداد. 19
2-4-1- جذب استعدادها 19
2-4-2- انتخاب استعداد ها 19
2-4-3- همسوسازی و نگهداشت استعدادها 20
2-4-4- توسعه استعدادها 20
2-5- الزامات توسعه مدیریت استعداد. 21
2-5-1- فراهم کردن بسترهای فرهنگی در سازمان. 21
2-5-2- مدیریت غیرمتمرکز. 22
2-5-3- اصلاح ساختارهای استخدامی.. 22
2-5-4- ایجاد یک نظام ارزشیابی عملکرد سیستماتیک… 22
2-5-5- نقش و حمایت مدیران. 23
2-5-6- کاهش بوروکراسی و مقررات دست و پاگیر اداری.. 23
2-5-7- كشف افراد باهوش و لایق.. 24
2-5-8- آموزش مدیریت منابع انسانی.. 24
2-6- مزایای نظام جامع مدیریت استعداد. 25
بخش دوم: عملکرد کارکنان. 26
2-7- تعاریف و مفاهیم عملکرد کارکنان. 26
2-8- اهمیت و ضرورت عملكرد کارکنان. 29
2-9- استراتژی های بهسازی عملكرد. 30
2-10- عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان. 31
2-10-1- توان یا آمادگی كاری.. 32
2-10-2- حمایت سازمانی.. 32
2-10-3- انگیزش یا تمایل.. 33
2-10-4- بازخورد. 33
2-10-5- سازگاری محیطی.. 34
2-11- مدیریت عملکرد. 34
2-12- ارزیابی عملکرد کارکنان. 36
2-13- فواید ارزیابی عملکرد. 37
بخش سوم: پیشینه پژوهشی.. 38
2-14- تحقیقات داخلی.. 38
2-15- تحقیقات خارجی.. 40
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- مقدمه. 44
3-2- روش پژوهش… 44
3-3- جامعه و نمونه تحقیق.. 45
3-4- ابزار جمع آوری داده ها 45
3-5- روایی ابزار. 47
3-6- قابلیت پایایی ابزار. 47
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها 48
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- توصیف آماری داده‌ها 50
4-1-1- توزیع آماری نمونه بر حسب جنسیت.. 50
4-1-2- توزیع آماری نمونه بر حسب تحصیلات.. 51
4-1-3-  توزیع آماری نمونه بر حسب سنوات خدمت.. 52
4-1-4- توزیع آماری نمونه بر حسب سن.. 53
4-2- بررسی توصیفی مؤلفه های پرسشنامه مدیریت استعداد. 54
4-3- آمار استنباطی: تجزیه و تحلیل سؤالات پژوهش… 57
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه. 64
5-2- جمع بندی.. 64
5-3- بحث و تفسیر یافته های پژوهش… 64
5-4- پیشنهادات.. 72
5-4-1- پیشنهادات کاربردی.. 72
5-4-2- پیشنهادات پژوهشی.. 75

 • پاورپوینت مقياس شدت اعتياد | iMS27631tOXBCF
 • پاورپوینت مقياس شدت اعتياد پاورپوینت درباره اعتياد پاورپوینت شدت اعتياد پاورپوینت درجه بندی شدت اعتياد پاورپوینت درمورد شدت اعتياد پاورپوینت اندازه گیری شدت اعتياد رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مقياس شدت اعتياد جهت رشته ی روان پزشکی و پزشکی…

 • دانلود تحقیق مبانی نظری مهارت های اجتماعی با فرمت ورد | AuU51839Bxk4Zq
 • دانلود تحقیق مبانی نظری مهارت های اجتماعی با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی مبانی نظری مهارت های اجتماعی با فرمت docx در قالب 25 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

 • دانلود پاورپوینت اخلاق سیاست | Uyk11215RMG4KO
 • دانلود پاورپوینت اخلاق سیاست پاورپوینت مسئولان نقد و بررسی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت کتاب آیین زندگی فصل هفتم(اخلاق سیاست) فهرست مطالب:نظریه اصالت سیاست,وظایف اخلاقی مردم در انتخاب مسئولان,وظیفه اخلاقی حاکمان در برابر مردم,جایگاه و اهمیت,بیان دیدگاه ها,لغزشگاه های اخلاقی…

 • پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه سازگاری تحصیلی | vGg349198gCO3E
 • پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه سازگاری تحصیلی فصل دوم پایان نامه سازگاری تحصیلی مبانی نظری سازگاری تحصیلی پیشینه تحقیق سازگاری تحصیلی پیشینه داخلی سازگاری تحصیلی پیشینه خارجی سازگاری تحصیلی پیشینه پژوهش سازگاری تحصیلی پیشینه نظری سازگاری تحصیلی ادبیات…

 • ارزیابی مقایسه ای عزت نفس در دانشجویان ورزشكار و غیر ورزشكار دانشگاه ابهر | 2Ph16181KgT3nr
 • ارزیابی مقایسه ای عزت نفس در دانشجویان ورزشكار و غیر ورزشكار دانشگاه ابهر ورزش عزت نفس رابطه ورزش و عزت نفس عزت نفس در دانشجویان ورزشكار عزت نفس در دانشجویان غیرورزشكار مقایسه عزت نفس بین دانشجویان ورزشكار و غیر ورزشكار…

 • جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن | Oxb11945UB9eBI
 • جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن ابطال رای داوری آثار ابطال رای داوری پایان نامه ابطال رای داوری موارد ابطال رای داوری جنبه های متفاوت ابطال رأی داوری قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و…

 • پاورپوینت ارزیابی مدل فرآیندی guest | P7333519kUBQhk
 • پاورپوینت ارزیابی مدل فرآیندی guest پاورپوینت guest ارزيابي مدل فرآيندي پاورپوینت guest ارزيابي دانلود پاورپوینت guest ارزيابي دانلود پاورپوینت ارزیابی مدل guest رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت ارزيابي مدل فرآيندي GUEST جهت رشته زمین شناسی در قالب 13 اسلاید…

 • پاورپوینت اختلالات کلیوی | 4UA44993EibzE0
 • پاورپوینت اختلالات کلیوی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت اختلالات کلیوی جهت رشته ی پزشکی در قالب 55 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       هموستاز نوزاد وابسته  به عملکرد…

 • پاورپوینت درآمد عملیاتی | HLz39775KlDXdq
 • پاورپوینت درآمد عملیاتی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت درآمد عملیاتی جهت رشته ی حسابداری در قالب 45 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       این استاندارد باید برای حسابداری…