نتایج نظرسنجی ارزیابی آمادگی سازمان جهت پیاده سازی ERP | cxd10760dQXF9A

نتایج نظرسنجی ارزیابی آمادگی سازمان جهت پیاده سازی ERP

مراحل پیاده سازی erp
نتایج نظرسنجی پیاده سازی erp
نتایج نظرسنجی پیاده سازی erp در سازمان
نتایج نظرسنجی عوامل کلیدی موفقیت erp
نتایج نظرسنجی عوامل موفقیت پیاده سازی ERP
نتایج نظرسنجی برنامه ریزی منابع سازمان
نتایج نظرسنجی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی erp
نتایج نظرسنجی ارزیابی آمادگی سازمان جهت پیاده سازی ERP

رفتن به سایت اصلی

دانلود نتایج نظرسنجی پایان نامه كارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

ارزیابی آمادگی سازمان جهت پیاده سازی ERP با تاکید بر عوامل کلیدی موفقیت

 

 

 

 

 

 

چکیده

سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی یک بسته نرم افزاری با کاربرد بسیار وسیع است که همه عملکردهای سازمان را در یک سیستم منفرد، یکپارچه می کند. به منظور پیاده کردن موفقیت آمیز یک پروژه ERP  در سازمان ضرورت ارزیابی آمادگی بکارگیری سیستم توصیه شده است. در این تحقیق با هدف ارزیابی آمادگی بکارگیری برنامه ریزی منابع سازمانی با تاکید بر عوامل حیاتی موفقیت در شرکت ایران خودرو دیزل با جامعه آماری  200 نفر انجام گرفته است.

 

 روش نمونه برداری در این تحقیق تصادفی ساده بوده که با استفاده از جدول مورگان کرجسی محاسبه شد. روش تحقیق مورد استفاده نیز توصیفی – پیمایشی بوده است که جمع آوری اطلاعات ثانویه با استفاده از مطالعه ادبیات تحقیق و داده های اولیه با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است.  برای روایی از نظرات خبرگان، اساتید و پایایی ابزارتحقیق یعنی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ  استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد تمامی عوامل در وضعیت نامناسب قرار دارند. نیاز به بهبود و تقویت دارند.

 

 

 

 

 

 

 مقدمه 

 مقدّمه 

اساس و مبنای تصمیم‌گیری مدیران و سازمان‌ها در سطوح خرد و کلان، اطلاعاتی است که غالباً با استفاده از علم آمار و تحلیل داده‌ها در اختیار سیاست‌گذاران قرار می گیرد. آمار استنباطی روشی است که به وسیله آن می‌توان با استفاده از بخش‌کوچکی از داده‌ها، تصمیماتی را درباره مجموعه بزرگ‌تری اتخاذ کرد. به دلیل مقرون به صرفه نبودن و عدم امکان بررسی همه جامعه آماری، از آمار استنباطی استفاده می‌شود. آمار استنباطی در واقع بخش مهم و اساسی یک تحقیق علمی است. علیرغم گسترش شیوه‌های علمی آمار در قرن حاضر، کاربرد آن در علوم مختلف و به ویژه مدیریت رواج یافته است.

 

تفسیر و تحلیل نتایج به دست آمده از تحقیقات به وسیله آمار و روش‌های آزمون فرضیه‌ها از صحت، دقت و اعتماد برخوردار است(بهبودی، رحمانی یوشانلوئی،1389). فرضیات تحقیق که بیانگر بررسی متغیرهای تحقیق می‌باشد، با استفاده از محاسبات متناسب که در علم آمار به آن پرداخته می‌شود، درست بودن و نبودن آنها بررسی و به جامعه مورد پژوهش تعمیم داده می‌شود.

 

محقق برای تجزیه­و­تحلیل­آماری و پاسخگویی به مسأله تدوین شده و یا تصمیم­گیری در مورد  رد یا تأیید فرضیه­ای که صورت بندی کرده است، می­تواند از روش­های مختلفی  استفاده نماید. استفاده از هر یک از این روش ها منوط به شرایطی است که محقق باید آنها را­ در رابطه با تحقیق خود مورد توجه قرار دهد. این روش­ها را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود:

آمار توصیفی

آمار استنباطی

برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده ابتدا در سطح توصیفی با استفاده از شاخص های آماری به توصیف و تلخیص ویژگی های جمعیت شناختی افراد نمونه در تحقیق شامل سن، جنسیت، تحصیلات و … پرداخته می شود و سپس در سطح استنباطی بر اساس آزمون های آماری به رد یا قبول فرضیه های مطرح شده پرداخته می شود. در آمار تحلیلی این تحقیق به منظور آزمودن نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون کلموگروف-اسمیرنف و  بررسی وضعیت آزمون تک نمونه ای(t-tes) استفاده گردیده است.

 

1-1. آمار توصیفی

در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی پرسشنامه‌های توزیع شده و چگونگی توزیع نمونه‌های آماری از حیث متغیرهایی چون جنسیت، سن و سطح تحصیلات پرداخته می‌شود. قابل ذكر است كه آمار ارائه شده به صورت تفكیكی مختص به كلیه نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفته است.

پرسشنامه‌های‌توزیع شده و نرخ پذیرش آنها

همانطور كه در گذشته به طور كامل توضیح داده شده است، پرسشنامه های تحقیق حاضر از طریق پست الکترونیکی و حضوری در اختیار نمونه آماری قرار گرفته اند،  جمعاً 170 پرسشنامه ارسال و توزیع گردید در نهایت 126 پرسشنامه برگشت داده شد که نشان دهنده نرخ برگشت  74 درصدی می باشد.

اما مسئله اینجاست كه تعداد 2 عدد از پرسشنامه ها حتی با توجه به رعایت موارد پرسشگری نیز به طور صحیح تكمیل نگردیدند و صلاحیت پذیرش در محاسبات آماری را اخذ ننمودند لذا این تعداد از پرسشنامه ها از مجموع آنها حذف گردیدند.

 

 

 

 

فهرست مطالب

ارزیابی آمادگی سازمان جهت پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان با تاکید بر عوامل کلیدی موفقیت

1. فصل اول 9

1-1. مقدمه 9

1-2. مساله اصلی تحقیق : 9

1-3. تشریح و بیان مساله : 15

1-4. ضرورت انجام تحقیق : 17

1-5. اهداف(کلی و جزئی) تحقیق : 17

1-6. سوالات یا  فرضیه های تحقیق : 17

1-7. قلمرو تحقیق : 18

1-8. تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح : 18

 

4-1. آمار توصیفی 92

پرسشنامه‌های‌توزیع شده و نرخ پذیرش آنها 92

جنسیت پاسخ‌دهندگان 92

سطح تحصیلات پاسخ‌دهندگان 94

سن 95

سابقه خدمت 96

4-2. آمار استنباطی 98

آزمون فرضیه های تحقیق 99

آزمون نرمال 100

فرضیه شماره یک: عامل منابع انسانی 101

فرضیه شماره دو: عامل زیر ساخت تکنولوژی اطلاعاتی 102

فرضیه شماره سه: عامل فرهنگ سازمانی 104

فرضیه شماره چهار: عامل فرایند‌های کسب وکار 105

فرضیه شماره پنج: عامل داده 106

فرضیه شماره شش: عامل مدیریت ارشد 107

فرضیه شماره هفت: عامل مدیریت تغییر سازمانی 108

آزمون تحلیل واریانس فریدمن 109

4-3. تشخیص نقاط قوت و ضعف سازمان 111

 

5-2. نتیجه گیری 117

5-3. خلاصه نتایج 117

5-4. نتایج آزمون فرضیات 118

5-5. نتایج مربوط به سازمان مورد مطالعه 118

5-6. نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن 121

5-7. استراتژیی ها و پیشنهادات برای بهبود عوامل آمادگی براساس آزمون فریدمن 122

5-8. پیشنهادات 123

پیشنهادات در سطح کلی 123

پیشنهادات در سطح سازمان 124

5-9. پیشنهادات برای تحقیقات آتی 125

5-10. محدودیت های تحقیق 126

منابع

پرسشنامه

 

 

 • نقش آموزش های فنی و حرفه ای در تربیت نیروی انسانی | Wdk33847ioniLF
 • نقش آموزش های فنی و حرفه ای در تربیت نیروی انسانی آموزش و اشتغال زندانیان پایان نامه آموزش های فنی و حرفه ای ضرورت آموزش های فنی و حرفه ای در زندان الزامات آموزش مهارت های فنی و حرفه ای…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش انحراف در تسهیلات بانکی | 39710040rdb7pO
 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش انحراف در تسهیلات بانکی مبانی نظری انحراف در تسهیلات بانکی دانلود مبانی نظری انحراف در تسهیلات بانکی پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی ادبیات نظری انحراف در تسهیلات بانکی فصل دوم پایان نامه انحراف در…

 • پاورپوینت بازاريابی گياهان دارويی در ايران | FsQ27683h20zXt
 • پاورپوینت بازاريابی گياهان دارويی در ايران دانلود پاورپوینت بازاريابی گياهان دارويی دانلود پاورپوینت فروش گياهان دارويی در ايران دانلود پاورپوینت آموزش بازاريابی گياهان دارويی پاورپوینت گياهان دارويی در ايران پاورپوینت فروشندگی گياهان دارويی در ايران رفتن به سايت اصلي دانلود…

 • پاورپوینت بهره وری و تجزيه وتحليل آن در سازمانها | ySW271198cGNTb
 • پاورپوینت بهره وری و تجزيه وتحليل آن در سازمانها پاورپوینت بهره وری و تجزيه وتحليل آن در سازمانها دانلود پاورپوینت بهره وری و تجزيه وتحليل پاورپوینت بهره وری و تجزيه وتحليل آن رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بهره وري…

 • دانلود تحقیق برابری زن و مرد با فرمت ورد | tvo51869qIQoc6
 • دانلود تحقیق برابری زن و مرد با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی برابری زن و مرد با فرمت docx در قالب 31 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد…

 • پاورپوینت آشنایی با بیماری پلی هیدرآمنیوس | fBI255291Bg6lu
 • پاورپوینت آشنایی با بیماری پلی هیدرآمنیوس پاورپوینت پلی هیدرآمنیوس چیست پاورپوینت پلی هیدرآمنیوس نی نی سایت پاورپوینت پلی هیدرآمنیوس خفیف پاورپوینت پلی هیدرآمنیوس متوسط پاورپوینت پلي هيدرآمنيوس رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با بیماری پلی هیدرآمنیوس جهت رشته…

 • پاورپوینت سرمایه در گردش | pRP38943Bc4YwF
 • پاورپوینت سرمایه در گردش رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت سرمایه در گردش جهت رشته ی حسابداری در قالب 25 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       خالص سرمایه گذاریهای…

 • پاورپوینت دیوار حائل | 4mV25747uGAi7r
 • پاورپوینت دیوار حائل پاورپوینت در مورد دیوار حایل پاورپوینت محاسبه فشار جانبی پاورپوینت در مورد فشارهای دیواره حایل رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت دیوار حائل جهت رشته معماری در 34 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع…

 • پاورپوینت بهداشت مادر و نوزادان | IBu25505UZf6zi
 • پاورپوینت بهداشت مادر و نوزادان پاورپوینت بهداشت مادران و نوزادان پاورپوینت جزوه بهداشت مادران و نوزادان پاورپوینت پرستاری بهداشت مادر و نوزاد پاورپوینت کتاب بهداشت مادر و نوزاد میترا ذوالفقاری پاورپوینت بهداشت مادر و کودک ppt رفتن به سايت اصلي…