مدل سازی معادلات ساختاری عوامل موثر بر پرسه زنی اینترنتی | 6A611437q1NgRq

مدل سازی معادلات ساختاری عوامل موثر بر پرسه زنی اینترنتی

سایبرلوفینگ
گرایشات رفتاری
پایان نامه مدیریت
منابع انسانی
مدل سازی
معادلات ساختاری
پرسه زنی اینترنتی
وزارت صنعت و معدن و تجارت
اعتیاد به اینترنت
تاثیرات سایبرلوفینگ بر احساسات کارکنان
روش های مقابله با استرس
بررسی وضعیت پرسه زنی اینترنتی در بین کارکنان

رفتن به سایت اصلی

مدل سازی معادلات ساختاری عوامل موثر بر  پرسه زنی اینترنتی  (مطالعه موردی:  وزارت صنعت و معدن و تجارت)
چکیده        
امروزه در اکثر سازمان‌ها خصوصا سازمان‌هایی که مشتری محور نیستند و علی‌الخصوص ارگانهای دولتی که کارکنان اوقات بیکاری بیشتری در اختیار دارند پدیده‌ای به نام سایبرلوفیگ موج می‌زند.کارکنانی که به ظاهر پشت میز کار خود نشسته‌اند و مشغول کار با رایانه‌ها هستند در واقع در دنیای اینترنت مشغول گشت و گذار بوده و گاه حتی خرید می‌کنند، بصورت آنلاین بازیمی‌کنند، فیلم، عکس و یا  موسیقی دانلود می‌کنند و یا ممکن است در حال گفتگو از طریق ایمیل با دوستان خود باشند.عده‌ای با این پدیده برخورد می‌کنند و سعی در حذف کامل آن دارند در حالی که عده ای نیز به فوایدی چند از این پدیده معتقدند و اعتقاد دارند که به جای حذف کامل سایبرلوفینگ از ادارت می‌توان آن را در جهت صحیح هدایت کرد بنحوی که حتی باعث بروز پیامد‌های مثبتی نیز شود.
در راستای وجود عوامل منفی در پدیده سایبرلوفینگ در این تحقیق تلاش شد تا چندی از پیامد‌های این پدیده در وزارت صنعت و معدن و تجارت شناسایی و ارائه گردد. در این پژوهش کارکنان وزارت صنعت و معدن و تجارت بعنوان نمونه انتخاب شده و بوسیله پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز تحقیق که توسط مدیران و کارشناسان تکمیل شد، بدست آمد.به منظور بررسی روابط میان متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و همچنین آزمون معادلات ساختاری برای میزان همبستگی بین متغییر های مدل استفاده شده است.از نرم افزار  Lisrel برای محاسبات مربوط به متغیر ها و برازندگی مدل استفاده شده استت جزیه و تحلیل داده‌های آماری وجود رابطه مثبت میان عوامل پرسه زنی اینترنتی را با گرایشات رفتاری نشان داد.
کلید واژه ها: سایبرلوفینگ، گرایشات رفتاری
 
1-1-  مقدمه. 3
1-2- بیان مساله تحقیق.. 4
1-3- سابقه موضوع. 6
1-4- ضرورت تحقیق.. 11
1-5- هدف های تحقیق.. 12
1-6- فرضیه ها یا سوال های تحقیق.. 12
1-7- روش تحقیق.. 13
1-8- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات.. 13
2-2-1-  تعریف متفرقه وبگری.. 18
2-2-3- طبقه بندی های وبگردی.. 20
2-2-4- عوامل ایجاد کننده  سایبرلوفینگ… 20
2-2-5- وب‌گردی و عملکرد سازمانی.. 23
2-3- سایت‌هایی که پرسه‌زنان اینترنتی را جذب می‌کند. 25
2-4-  خسارت‌های پرسه‌زنی اینترنتی به سازمان‌ها 25
2-4-1- خسارت پرسه‌زنی اینترنتی به بهره‌وری.. 26
2-5- علل  شخصی گرایش کارکنان به پرسه‌زنی اینترنتی.. 26
2-6- راه‌های جلوگیری از بروز پدیده پرسه‌زنی اینترنتی.. 27
2-7- اینترنت… 28
2-1-9- استفاده از اینترنت در محل کار 29
2-6-1-  اعتیاد به اینترنت… 30
2-7- فعالیت‌های سایبرلوفینگ… 31
2-8- نگرش های منفی نسبت به سایبرلوفینگ… 34
2-9- تاثیرات سایبرلوفینگ بر احساسات کارکنان.. 35
2-10- نگرش مثبت به سایبرلوفینگ… 36
2-11- تأثیر سایبرلوفینگ بر خلاقیت و دانش کارمندان سازمان.. 38
2-12-  تأثیر مثبت سایبرلوفینگ بر استرس در محیط کار 39
2-12-1- روش های مقابله با استرس… 41
2-13-  ارتباط گرایش به سایبرلوفینگ و عدالت در سازمان.. 42
2-14- ارتباط گرایش به سایبرلوفینگ و وظایف سازمانی.. 44
2-15- راهکارهای کاهش سایبرلوفینگ… 46
2-15-1-  قوانین قابل قبول استفاده از اینترنت (AUP) 47
2-15-2- برنامه و سیاست‌های مربوط به کاهش اثرات منفی سایبرلوفینگ… 49
2-15-3-  مراحل تعریف شده برای کاهش سایبرلوفینگ در سازمان.. 51
2-16- مروری بر تحقیقات پیشین.. 52
3-1-  مقدمه. 58
3-2- روش پژوهش…. 58
3-3 – متغیرهای پژوهش…. 59
3-4-  گردآوری داده‌ها و ساختار پرسشنامه. 61
3-5 – روایی (اعتبار) 64
3-6 – پایایی تحقیق.. 65
3-7  روش تجزیه و تحلیل دادهها 67
3-8- مدل‌ معادلات ساختاری.. 67
3-8-1 ویژگیهای لازم ماتریس همبستگی برای تحلیل عاملی.. 68
3-8-2  تفسیر تحلیل عاملی.. 69
3-8-3  استخراج عامل ها 70
3-9  جامعه و نمونه آماری: برآورد حجم نمونه. 70
3-10 روش نمونهگیری.. 71
3- 11  معرفی سازمان مورد مطالعه. 71
4-1- مقدمه. 75
4-2 – تحلیلهای آماری توصیفی.. 75
4-2-1- جنسیت… 75
4-2-2- سن.. 76
4-2-3- وضعیت تاهل.. 77
4-2-4 – میزان سابقه کار 79
4-2-5  نوع استخدام. 81
4-2-7  تحصیلات.. 82
4-3 آمار توصیفی متغیرهای مستقل و وابسته. 83
4-3-1  آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 83
4-4  آزمون فرضیه ها با آمار استنباطی.. 84
4-4-1  بررسی نرمال بودن دادها 84
4-4-2-  بررسی وضعیت پرسه زنی اینترنتی.. 85
4-5-  تحلیل عاملی اكتشافی (مرتبه اول و مرتبه دوم ) گرایشات رفتاری.. 86
4-6-تحلیل عاملی اكتشافی (مرتبه اول و مرتبه دوم) پرسه زنی اینترنتی.. 89
4-7- تحلیل عاملی تاییدی مدل های اندازه گیری.. 93
4-8- تحلیل عاملی تاییدی مد ل های اندازه گیری پرسه زنی اینترنتی.. 98
4-9- آزمون فرضیات تحقیق در یک مدل.. 100
5-1- مقدمه. 108
5-2- نتایج فرضیه ها 108
5-2-1- فرضیه اول.. 108
5-2-2- فرضیه دوم. 110
5-2-3- فرضیه سوم. 111
5-2-4- فرضیه چهارم. 111
5-3- نتیجه گیری.. 112
5-4- پیشنهادات.. 130
5-5- محدودیت ها 130
 
فهرست جداول
جدول 1-1- خلاصه تحقیقات گذشته. 8
جدول 3-1: نشانگرهای پرسه زنی اینترنتی.. 62
جدول 3-2: نشانگرهای فرایند گرایشات رفتاری.. 63
جدول 3-3: طیف لیکرت برای پاسخ به سوالات.. 64
جدول 3-4: تائید روایی.. 65
جدول 3-5: محاسبه پایایی متغیرهای تحقیق با ضریب الفا کرونباخ. 66
جدول 4-1: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان.. 76
جدول 4-2: توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان  در این تحقیق.. 76
جدول 4-3: توزیع فراوانی تاهل پاسخ دهندگان  در این تحقیق.. 78
جدول 4-4: توزیع فراوانی میزان سابقه کار پاسخ دهندگان  در این تحقیق.. 80
جدول 4-5: توزیع فراوانی نوع استخدام  در این تحقیق.. 81
جدول 4-6: توزیع تحصیلات در این تحقیق.. 82
جدول  4-7 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 83
جدول 4-8: میزان کشیدگی و چولگی عاملهای تحقیق.. 84
جدول 4-9: نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف را برای همه متغیرها 85
جدول 4-10: نتایج آزمون دو جمله ای برای پرسه زنی اینترنتی.. 86
جدول 4-11: واریانس توضیح داده شده توسط مولفه های استخراج شده برای گرایشات رفتاری.. 87
جدول 4-12: ماتریس همبستگی چرخش یافته برای فاکتورهای استخراج شده گرایشات رفتاری.. 88
جدول 4-13: تحلیل عاملی اكتشافی مرتبه دوم برای گرایشات رفتاری  Component Matrix. 89
جدول 4-14: واریانس توضیح داده شده توسط مولفه های استخراج شده برای پرسه زنی اینترنتی.. 89
جدول 4-15: ماتریس همبستگی چرخش یافته برای فاکتورهای استخراج شده پرسه زنی اینترنتی.. 91
جدول 4-16: تحلیل عاملی اكتشافی مرتبه دوم برای پرسه زنی اینترنتی (Component Matrix) 91
جدول 4-16: تحلیل عاملی اكتشافی مرتبه دوم برای تحلیل عاملی اكتشافی مرتبه سوم برای پرسه زنی اینترنتی.. 92
جدول  4-19 : جدول بارهای عاملی تحقیق به همراه شاخص AVE  عوامل پرسه زنی.. 104
جدول 4-20: فرضیات تحقیق در یک مدل.. 105
 
 
 
 
فهرست اشکال
شکل 1-1- مدل تحقیق.. 13
شکل 2-1-رابطه بین فعالیت‌ها و رفتارهای سایبرلوفینگ منبع: ون دورن (2011) 33
شکل 3-1- نردبان انتزاع متغیرها 61
شکل 2-2- منبع: لیم، 2002، ص 681. 43
فهرست نمودارها
نمودار 4-1: توزیع درصد فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان.. 76
نمودار 4-2: توزیع درصد فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان.. 77
نمودار 4-3: توزیع درصد فراوانی مربوط به تاهل در بین پاسخدهندگان.. 78
نمودار 4-4: توزیع فراوانی تاهل بر اساس جنسیت… 79
نمودار 4-6: توزیع فراوانی نوع استخدام. 82
نمودار 4-7: توزیع فراوانی تحصیلات.. 83
نمودار 4-8: نمودار کتل مربوط به ابعاد گرایشات رفتاری.. 87
نمودار 4-9: نمودار کتل مربوط به ابعاد پرسه زنی اینترنتی.. 90
نمودار 4-10: مدل مفهومی گرایشات رفتاری.. 92
نمودار 4-11: مدل مفهومی پرسه زنی اینترنتی.. 93
نمودار 4-12: مدل اندازه گیری گرایشات رفتاری با استفاده تحلیل عاملی تاییدی در حالت تخمین استاندارد. 95
نمودار 4-13: اعداد معناداری ضرایب مدل اندازه گیری گرایشات رفتاری.. 96
نمودار 4-14: مدل دوم اندازه گیری گرایشات رفتاری ، و تحلیل عاملی تاییدی در حالت تخمین استاندارد. 97
نمودار 4-15:اعداد معناداری ضرایب مدل دوم اندازه گیری گرایشات رفتاری.. 97
نمودار 4-13: مدل اندازه گیری پرسه زنی با استفاده تحلیل عاملی تاییدی در حالت تخمین استاندارد. 99
نمودار 4-14: اعداد معناداری ضرایب اولین مدل اندازه گیری پرسه زنی اینترنتی.. 99
نمودار 4-18: برآورد فرضیات پژوهش در حالت تخمین نوع دوم. 103
نمودار 4-16: برآورد فرضیات پژوهش در حالت تخمین استاندارد. 101
نمودار 4-17: برآورد مدل مفهومی کلی در حالت تخمین استاندارد. 102
نمودار 4-15: مدل مفهومی پژوهش…. 100

 • ابعاد اصلی فرآیند مدیریت دانش و بررسی مدلهای متفاوت آن | 88F142631eAOZH
 • ابعاد اصلی فرآیند مدیریت دانش و بررسی مدلهای متفاوت آن مدلهای مدیریت دانش اهمیت و ضرورت مدیریت دانش ابعاد اصلی فرایند مدیریت دانش تعاریف ابعاد اصلی فرایند مدیریت دانش مفاهیم پایه مدیریت دانش پایان نامه با موضوع مدیریت دانش دانلود…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق | ggq12851Ix3eXH ساختار سازمانی 61 صفحه
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 61 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه ساختار سازمانی مبانی نظری ساختار سازمانی پیشینه تحقیق ساختار سازمانی پیشینه داخلی ساختار سازمانی پیشینه خارجی ساختار سازمانی پیشینه پژوهش ساختار سازمانی پیشینه نظری…

 • پاورپوینت آسیب شناسی ورزشی | UPm27467ZPB6Ia
 • پاورپوینت آسیب شناسی ورزشی پاورپوینت در مورد آسیب شناسی ورزشی دانلود پاورپوینت آسیب شناسی ورزشی پاورپوینت آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی پاورپوینت آسیب شناسی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آسیب شناسی ورزشی جهت رشته تربیت بدنی در قالب…

 • پاورپوینت تعریف آرایه لف و نشر به همراه نمونه های مختلف | Be525647RmXpqc
 • پاورپوینت تعریف آرایه لف و نشر به همراه نمونه های مختلف پاورپوینت لف و نشر دانلود پاورپوینت لف و نشر پاورپوینت درباره لف و نشر رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت تعریف آرایه لف و نشر به همراه نمونه های…

 • پاورپوینت مروری بر دوران آموزش و پرورش در ایران | 5zc26527o8nuyP
 • پاورپوینت مروری بر دوران آموزش و پرورش در ایران پاورپوینت آموزش و پرورش پاورپوینت تاریخچه آموزش و پرورش پاورپوینت گذشته آموزش و پرورش در ایران پاورپوینت مروری بر دوران آموزش و پرورش در ایران رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت…

 • پاورپوینت بهداشت روان | e5R24683XgDVTA
 • پاورپوینت بهداشت روان پاورپوینت بهداشت روانی پاورپوینت بهداشت روان چیست پاورپوینت بهداشت روانی چیست پاورپوینت بهداشت روان در مدارس پاورپوینت بهداشت روانی دانش آموزان پاورپوینت بهداشت روان با ورزش پاورپوینت بهداشت روان و سبک زندگی پاورپوینت بهداشت روان دانش آموزان…

 • پاورپوینت مبحث در پناه ایمان درس دوم پیامهای آسمان نهم | xo642493mo84xi
 • پاورپوینت مبحث در پناه ایمان درس دوم پیامهای آسمان نهم رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش پیامهای آسمان نهم متوسطه مبحث در پناه ایمان در قالب 28 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت…

 • دانلود تحقیق درباره شورا word | 6ai534301b4ZJg
 • دانلود تحقیق درباره شورا word رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی شورا با فرمت docx در قالب 42 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد     فهرست مطالب شورا 10-1-2- مفهوم…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق | ggq12851Ix3eXH فرهنگ سازمانی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی مبانی نظری فرهنگ سازمانی چارچوب نظری فرهنگ سازمانی پیشینه فرهنگ سازمانی پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی پیشینه پژوهش فرهنگ سازمانی پیشینه خارجی فرهنگ سازمانی پیشینه داخلی فرهنگ سازمانی تاريخچه فرهنگ سازماني تاریخچه فرهنگ سازمانی…